Referat Seilsportsforum i Fredrikstad Seilforening

27. januar 2020 kl 18:00, Andersenslippen

Tilstede var 34 personer

Referent: Stian Tønnesen, styremedlem med ansvar for regatta

Stian innleder med å ønske velkommen til et nytt Seilsportsforum og ønsker et godt nytt år for seilsporten i Fredrikstad.
Temaene vi ønsket å berøre denne gangen var
 • Union Race
 • Barn og ungdom
 • Seilsportsligaen
 • FS´regatta-arrangementer 2020
Union Race
 Fredrikstad Seilforenings representant i Union Race-komiteen, Anstein Næverdal gav oss en orientering og tok oss gjennom statistikk og nyheter for kommende års Union Race-serie.
2018: 65 båter totalt.
2019: 75 båter totalt, 15 Fredrikstad-båter deltok i løpet av serien.
En fin økning på 10 unike båter i år. Etter 10 år med Union Race er det grunn til å tro at seriekonseptet bidrar til økt deltagelse og kontinuitet. Ikke bare gir det økt fokus på det enkelte arrangement men arrangementene drar frem hverandre. Det var 75 unike båter med i år og det langsiktige målet er 100 per sesong.
Nytt i 2020 er Väderö Race 11. juli 2020. Etter henvendelser fra Fjällbacka og Moss har det har vært vurdert å utvide en stund. Dette skjer altså i år med Väderö Race. Tre tellende regattaer i serien opprettholdes men det oppfordres selvsagt til å delta på så mange regattaer som mulig.
Anstein har ansvar for resultatlistene og sammenstilling av alle regattaer.
Hvert resultat i hver klasse i de enkelte regattaene får et vekt-tall som er til grunn for resultatet i sammendraget. Det betyr at den enkelte båt kan delta på tvers av klasser gjennom serien. 
Anstein arbeider også med sponsorer og alle oppfordres til å se seg om etter noen som kan være interesserte.
Union Race er en bred plattform med stor geografisk og langvarig eksponering.
Union Race-sponsorer for 2019 var Seatronic, Navionics og Roberts Radio.
Union Race terminliste 2020
 • 9/5-20 Hvaler rundt, Sarpsborg Seilforening, Løkkevika
 • 30/5-20 Kostervalsen, Strömstad Segelsällskap, Strömstad
 • 11/7-20 Väderö Race, Segelsällskapet Norderviken, Fjällbacka
 • 15/8-20 Homlungen, Hvaler Seilforening/Fredrikstad Seilforening, Skjærhalden
 • 19/9-20 MK Båt Cup, Sarpsborg Seilforening, Løkkevika


Barn og ungdom
Magnus Tvete og Frode Jørstad tok oss gjennom årets sesong for jollegruppa.

Magnus presenterte en foreløpig oversikt over arrangementer lokalt, regionalt, nasjonalt og på svenskekysten.
Sommerskolen går i uke 27 og 32. Nybegynnerkurs er berammet til 13. mai, 27. mai og 10. juni.
Frode presenterte på vegne av trenerteamet deres planer og overordnede mål for 2020-sesongen.
Det er innledet et samarbeid med Moss Seilforening og Sarpsborg Seilforening, hvor man rullerer på tilholdssted hver torsdag. Hensikten er å samle jollemiljøet på tvers av foreningene og gjøre seilerne kjent med andre seilere og arenaer.
Barn og ungdom har flotte foreldre med god dugnadsånd som stiller opp på stort og smått. Det er midlertid et ønske om hjelp fra foreningens øvrige medlemmer i Østfold Cup #3 som avholdes på Andersenslippen 22-23. august. 
Se vedlagte folier for mer informasjon: Barn og ungdom Jollegruppa
Seilsportsligaen
Fredrikstad Seilforening ønsker å gjøre et nytt forsøk i Seilsportsligaen. Med mange aktive seilere med røtter i både kjølbåt, entype og joller er det grunn til å tro at Seilsportsligaen er et tilbud som kan treffe mange i vår forening. Vi tror dette vil styrke den sportslige profilen til foreningen og kan bidra til rekruttering og introduksjon til en spennende klasse og regattaform. Foreningen stiller ingen krav til resultater og understreker at dette er et insentiv til å øke aktiviteten og til å forene seilere på tvers av grenene. Det er ikke lenger et krav om mannskapsmedlemmer under 22 år men det oppfordres til å inkludere den yngre garde i størst mulig grad. Det skal være fire personer om bord under et race men rene jente- og/eller juniorlag (født mellom 1998- 2006) kan seile med 5 personer ombord.
 –
Seilsportsligaen arrangerer gratis kvalifisering til 1. divisjon. Kvalik-stevnet går i Sandefjord 9-10. mai.
Det skal seiles om fire plasser og en eventuell kvalifisering er ikke bindende. Vi anser dette som en god mulighet til å komme i gang igjen. Dersom vi kvalifiserer oss vil FS bidra økonomisk. Styrets innstilling før forumet var å dekke 50% av startkontigent og 50% av depositum. Magnus H kommer med opplysninger om at depositumet ikke lenger er et krav fra Seilsportsligaen. Styret vil derfor revurdere det økonomiske bidraget.
 –
Deltagelse i Seilsportsligaen må settes i system og det må opprettes en komite som kan administrere laget/lagene. Interessenter som ønsker å bidra i denne komiteen oppfordres til å ta kontakt.
 –
Det kommer innspill på om laget/lagene bør være faste for en best mulig kontinuitet. Noen mener en fast rormann vil være det best gjennomførbare på nåværende tidspunkt. Vi må uansett starte et sted og for å sikre gjennomføring må vi ha en forpliktelse fra minimum åtte seilerne som ønsker å være med.
 –
Det spilles inn at Kællen Cup med FarEast 28R, som den gang skulle fungere som en intern kvalifisering til Seilsportsligaen ikke fungerte godt nok. Mange er av den oppfatning at det organisatoriske ikke var tilfredsstillende og at det må være grunnen til at FS ikke klarte å stille lag og dermed var ute av dansen. Dette til tross for at det var 16-20 seilere med hver mandag på Kællen Cup.
 –
Treningsfasiliteter i J/70 er ikke noe foreningen kan bidra med på nåværende tidspunkt men Sail Logic/Magnus H stiller gjerne båt til disposisjon for lag som har til hensikt å trene, i de perioder hvor flåten er på Hankø.
Det belyses også at foreningens First Class 8 kan benyttes fritt. 
Seilsportsligaen 2020:
   • 9.-10/5 Sandefjord
   • 23.-24/5 Molde
   • 20.-21/6 Hankø
   • 8.-9/8 Arendal
   • 12.-13/9 Florø
For mer informasjon sjekk www.seilsportsliga.no
FS regatta-arrangementer 2020
Regatta-arrangementene er en viktig virksomhet som gir tiltrengte inntekter til foreningen vår. Inntektene er viktige for å gjøre oss i stand til å utvikle foreningen i takt med fremtiden. Vi har en stor barn- og ungdomsgruppe som vi må ta godt vare på samt kortsiktige og langsiktige små og store investeringer som skal finansieres.
 –
Stian ser behov for en bedre organisering av foreningens regattasegment. Stor aktivitet på kort tid setter krav til god organisering, ansvarsfordeling og at flere tar i et tak. Det har i lang tid vært for få personer til å dra lasset og derfor ønsker vi å tilrettelegge for at flere kan involvere seg og bidra der man kan. Det enes om at foreningen drives av seilere for seilere og at ikke alle kan gjøre alt men alle kan gjøre litt. Det jobbes med løsninger og organisasjonsplaner og det ble presentert noen tanker om hvordan dette kan gjøres. Stian er ikke opptatt av å finne opp kruttet på nytt, tvert i mot. Foreningen har hatt gode organisasjonsmodeller tidligere som vi nå ønsker å hente opp igjen. Stikkord er bl. annet komitéarbeid, tydelige arbeidsbeskrivelser og delegering av ansvar. Vi har tro på at vi kan arrangere enda bedre regattaer, involvere flere medlemmer og få til en smidigere gjennomføring fra planlegging til avslutning.  
 –
Antall personer med spisskompetanse som har nøkkelroller som kranførere, dommere og regattasjefer er nokså uendret fra året før. Det er en kjensgjerning at vi ikke har hatt fremdrift på utdanning og det understreker behovet for et økt fokus på dette. En designert utdanningskontakt i klubben ville ha vært en god løsning.
 –
Det er mange arbeidsoppgaver som skal utføres i et arrangement og noen oppgaver og arrangementer er mer omfattende enn andre. På generelt grunnlag trenger vi å fylle mange roller til forefallende på land og til vanns. Det nevnes havn- og husverter, kjøkken/kiosk/servering, opp- og nedrigging, sekretariat og startbåt, linjebåt, bøyebåt og RIB. Stian foreslår en Questback (spørreundersøkelse) blant medlemmene hvor vi kan kartlegge ressurser vi har tilgjengelig for dugnad. Man vil bli bedt om å ta stilling til hvert enkelt arrangement, hvilken arbeidsoppgave, landbasert/vannbasert og om man kan bidra noen timer/et dagsverk eller flere. Forumet anerkjenner forslaget og det foreslåes å legge ved en beskrivelse av hva arbeidsoppgavene går ut på slik at man vet bedre hva man melder seg på. 
 –
Vi har mye å hente på markedsføring, både av det enkelte arrangement og av foreningens aktiviteter forøvrig.
Større publisitet kan gi mange gode ringvirkninger. Det spilles inn at Facebook og nett er viktige plattformer men vi må ikke utelukke pressen!
 –
Kunngjøringer bør legges ut omgående i de respektive påmeldingsystem. Det er ønskelig å standardisere kunngjøringer og andre dokumenter iht en mal, både visuelt og innholdsmessig. Det fremkommer at mesterskap har en litt annerledes form og at det derfor må lages to versjoner. Malene skal utarbeides og sendes ut til til bruk for regattasjefer. Alle dokumenter skal revideres av sertifiserte dommere før publisering.
 –
Vi gikk så gjennom de terminfestede regattaene for 2020. Terminlisten er publisert på FS´ nettside.
Nytt av året er Norgesmesterskap Snipe og at vi igjen arrangerer FS Klubbmesterskap.
FS Klubbmesterskap 2020
Det er utfordrende å samle hele miljøet med en så lang og tilrettelagt kystlinje som vi har her. Det anses som en god tilnærming å samle alle båter på tre onsdager og avslutte med et lenger løp på en lørdag.
 –
Komiteen er satt men det må avklares hvem som representerer Skjæløy. Mer info kommer nærmere sesongstart.
 –
R1 13. mai Lera
R2 3. juni Skjæløy
R3 19. august Slippen
R4 5. september Stenbockens Mindeløb Slippen
Bedriftsseilasen 6. juni
Vi kjører full pakke som tidligere og mener å ha et bedre utgangspunkt i år.
Komiteen er mer eller mindre satt men det er åpent for flere. Arrangementet krever store ressurser, spesielt på land og det er ønskelig at en god andel av dugnadsarbeid legges her.
 –
Det ble diskutert om hvorvidt man skulle ha en egen Tur-klasse for å åpne opp for båter uten målebrev. Forumet anerkjenner at dette kan være et godt tiltak for bedre inkludering og større deltagelse.
Two Star 18.-20. juni
Vi ønsker å sette Two Star høyere på agendaen i fremtiden. Regattaen er moden for fornyelse og vi har fått på plass en komite som er villig til å tenke nytt. Vi skal ta med oss foreningens erfaringer og innspill fra seilerne for å skape en regatta som tiltaler enda flere. Alt i alt fortjener regattaen et større apparat og oppmerksomhet. FS var tidlig ute med shorthanded/doublehanded kappseiling i Norge og vi ønsker å bringe denne type seiling videre inn i et nytt tiår. 
 –
Vi hadde en idémyldring og gikk gjennom elementer som kan bidra til å fornye Two Star.
Etter gode tilbakemeldinger fra i fjor vil vi videreføre non stop-konseptet. Banevalg er et hett tema og det innledes diskusjon rundt fast eller flytende bane. Det veies opp fordeler og ulemper med fast bane. Det spilles inn at det er vanskeligere å gjennomføre regattaen for funksjonærene ettersom seilt tid vil være vanskeligere å beregne. Noen nevner at Bohusracets bane på 170 nm gir opptil 6 timer forskjellig seilt tid år for år. Et viktig poeng er at en fast bane gir seilerne en bedre forutsigbarhet og er et generelt ønske fra seilerne. Noen mener vi av den grunn bør kunne sørge for å håndtere den usikkerheten en fast bane kan gi for oss som arrangør.
 –
Diskusjonen vendes over til elementer som lange og korte leg, få eller flere rundinger, innaskjærs og utaskjærs.
Mange mener en mer variert bane er veien å gå, altså en mer variert bane med en bedre miks av det overnevnte. Det diskuteres også rundt prinsippene i banevalget. Det nevnes at det bør kjøres et langt leg under nattseilingen for å unngå å sende et regattafelt mellom grunner, holmer og skjær i mørket. Et annet viktig element i valg av en fast bane er rådende vindretning da det er ønskelig med både kryss, slør og lens. Andre prinsipper som ble diskutert var å kjøre felles eller forskjellige baner på de respektive klasser. Dersom alle seiler én bane må starttider revurderes for å oppnå et tettere regattafelt. Banelengde vil også måtte generaliseres for å få en fornuftig lengde for alle klasser. Banevalg er en viktig forutsetning i å gjøre regattaen mer tilgjengelig for flere. Selv om Two Star har et rykte på seg å være en av få røffe havseilaser kan det konseptet bli for snevert i tilnærmingen vi ønsker oss.
 –
Turklassene vokser stadig men vi ser ikke samme tendens i Two Star. Vi mener vi har et uforløst potensiale i alle klasser men spesielt i Are Wiig-klassen. Det spilles inn at det er viktig å tydeliggjøre kriteriene for denne klassen og belyse flere aspekter i markedsføringen av regattaen. Det nevnes tekniske ting som rett til å delta, enklere krav til båt og seil men også like viktig er det å formidle opplevelsesfaktoren i det å seile gjennom natten og se en ny dag gry på havet sammen med en venn, slektning eller partner. Det nevnes også at mye av turseilingen ofte er shorthand-seiling og videre at det kan være fint for mange å føle tryggheten ved å seile i et felt. Å seile Two Star er en flott opplevelse som flere bør ta del i!
 –
Det diskuteres også rundt startkontigenten, og om vi bør gjøre den rimeligere og heller skru på mer i etteranmeldingen.
 –
Mixed Doublehanded Offshore-OL var uungåelig å ta opp og det er blandede meninger i salen rundt dette. Dette er en ny olympisk klasse i Paris 2024 og Los Angeles 2028. OL-regattaen skal seiles i like båter på rundt 30 fot over to netter med en mann og en kvinne ombord.
Stian lufter en idé om å lage en sportsbåtklasse i Two Star for å skape interesse og innlede en trening i det nye konseptet. Det foreslåes å seile en lengre bane og ha med elementer av OL-reglementet, hvor vi f.eks setter krav til flåte og sikkerhetskurs. Seilforbundet og shorthanded-miljøet er helt i startgropa i arbeidet rundt dette konseptet og Stian mener FS må kjenne sin besøkelsestid. Komiteen vil drøfte dette videre.
 –
Markedsføringen av arrangementet er viktig, både før, under og etter regattaen. Vi vil samarbeide enda tettere med Seilmagasinet i mediadekningen i årene som kommer. Et viktig element i markedsføringen er live tracking. TracTrac har vært leverandør tidligere og det går mot en ny avtale med de. Det spilles inn at TracTrac er for ustabilt og at dette må vurderes. TracTrac fremholder at appen er oppdatert og at de påpekte mangler er utbedret. Systemet baserer seg som før på GSM-signaler for løpende oppdatering til app/web.
Hankø Race Week 25.-28. juni
Lars-Erik Larsen holder i vår involvering i Hankø Race Week.
Det ligger an til både Drake, IOD og 5,5 mR-seiling på banen vår i år.
NM Snipe 3.-5. juli
Petter Fjeld holder i arrangementet og han ønsker seg flere i komiteen for NM.
Vi kan forvente opptil 50 båter på startlinjen så dette blir et stort arrangement med stort behov for bemanning.
Kællen Killing Cup
30/6, 7/7, 14/7, 28/7
Peder Nergaard holder i arrangementet.
Homlungen 15. august
Vi samarbeider med Hvaler Seilforening om dette arrangementet. Homlungen har røtter helt tilbake til 1866 og har lange tradisjoner det er verdt å ta vare på. Den familievennlige regattaen har hatt et klassisk innslag med Kutter og Skøyter. Det kommer innspill og ønsker om å få skøytene tilbake på banen. Her må treseilermiljøet på Isegran involveres. Det foreslåes at man kan innlede et samarbeid med Redningsselskapet om et land/vannbasert opplegg i løpet av dagen.
 –
Det var en diskusjon om tidspunktet for arrangementet og om hvorvidt det bør avholdes 15. august eller helga før. Praktiske forhold i havna på Skjærhalden tilsier at arrangementet er best gjennomførbart den. 15. Dette er riktignok den siste helga av skolens sommerferie og mange er betenkte om dette kan være en brems for oppslutningen. Etter en evaluering av deltagerantall i løpet av de siste år ser man ikke en nevneverdig forskjell mellom helgene.
 –
Komiteen er satt for arrangementet.
One Star 11-12. september
Vidar Moe holder i arrangementet.
Friendship Cup, radioseiling
Lars-Erik Larsen holder i arrangementet.
Slippen Saltvannscup
29/4, 6/5, 20/5, 27/5, 10/6, 12/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9
Stian Tønnesen holder i arrangementet.
Lera Mini Serie
Anstein Næverdal holder i arrangementet.
0 svar

Legg igjen et svar

Ønsker du å delta i diskusjonen?
Bidra gjerne!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *