John Hatch, sportssjef,  styremedlem (regatta)
Tel. 482 66 195  | works(at) iworks.no