John Hatch, styremedlem (regatta)
Tel. xx  | works@iworks.no